Tuiste > Gebed/Spiritualiteit > Maak ons gebede regtig 'n verskil?

Maak ons gebede regtig 'n verskil?

“Ek dink ons mors God se tyd om so baie te bid. Die Here weet mos wat ons behoeftes is , waarom nog bid? Is die opmerking wat iemand op ‘’n keer teenoor my maak.

Of gebed enigsins ‘n verskil maak, word dikwels uit verskillende oorde bevraagteken. Daar is selfs gelowiges en teoloë wat vrae het oor die nodigheid gebed. As ons egter na die Bybel luister is daar min twyfel oor die noodsaaklikheid en die doel van gebed. Jakobus 5:17-18 verklaar dat die gelowige se gebed groot krag het, dan gebruik hy Elia as voorbeeld.

Elia was ’n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reen nie en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereen nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. “

So is daar nog baie voorbeelde in die Bybel : Deur gebed het die Here die leeus se bekke vir Daniël gesluit. Dit is deur gebed wat Amos die Here laat afsien het van sy plan om ’n springkaanplaag oor Israel te laat bring. Deur volhardende gebed het die Here in 1994 vir Suid-Afrika ’n vreedsame politieke oorgang gegee. Dit is egter nie die bidders wat groot krag gehad het nie. Hulle was slegs die instrumente van God in die wêreld. Die krag wat op aarde deur hulle gebede vrygestel is was van God afkomstig.

Gebed is die magtigste wapen wat God aan sy kinders gee. Dit is ’n kragtige instrument waardeur God vir sy kinders alles wil gee wat hulle nodig het. Gebed is soos ‘n ligskakelaar. As jy ’n ligskakelaar aanskakel kom daar lig aan in ’n vertrek. Die krag om die lig te laat brand het egter nie van jou af gekom nie, dit het van Eskom gekom, jy was slegs die skakel. So is dit met gebed. As ek en jy bid, skakel ons die krag wat God reeds vir ons beskikbaar het ,in ons en ander se lewens aan. Jy bring nie lig na die vertrek nie , maar jy is die instrument wat die skakelaar moes aanskakel. Gebed is die instrument om die reeds bestaande krag na jou toe te laat vloei. Gebed bring die bidder met God se krag in verbinding .

Ons gebede maak dus ‘n integrale deel van God se raadsplan op aarde uit. In Openb. 8:1-6 word dit geíllustreer. Gelowiges se gebed moet eers gehoor word voordat die engele op die trompette kon blaas. God het sy plan met die wêreld en ons gebede vorm ’n noodsaaklike deel van sy plan ! ‘n Mens op sy kniee is God in aksie !

Die Here belowe : “ die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking Glo jy dit ? …..

Quintus

Die Heidelbergse Kategismus Sondag 45 vrae:

Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Antw. Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis . En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met hartlike versugting sonder ophou daarom bid en daarvoor dank

Advertisements
 1. hannesvanw
  08/10/2008 om 10:52

  Miskien wil ek die gesprek oorvereenvoudig, maar bloot uit Jesus se voorbeeld (hy het gereeld gaan bid) asook duisende getuienisse waar gebed GROOT verskil gemaak het, kan ek nie verstaan hoekom dit enigsins bevraagteken word nie. Ons kan wel baie gesels oor hoekom ons as Christene dit te min doen, nie die waarde besef nie, ens. Kan mens dan ‘n lid van ‘n gesin wees en nooit met jou Pa praat nie?

  Like

 2. Martin Geustyn
  08/10/2008 om 11:48

  Ja Hannes ek stem met jou saam, dit is juis om die rede dat ons gedurig in gesprek met ons Vader moet wees. Ek is ook skuldig in die opsig dat ek gebed baie afskeep, maar ek weet en sien elke dag hoe mense van God af wegdwaal omrede hul opgehou bid en bybel lees het. Ja dit is in tye van gebed dat ons regtig die krag van die Heilige Gees voel werk. Ek probeer om die rede dan tyd maak om te bid deur my selfoon te stel, elke 4 uur om my bewus te maak van my swakheid. Ek dink nie daar is `n ander manier om vir God dankie te se nie.

  Like

 3. Martin Geustyn
  09/10/2008 om 11:40

  Ek is se seker dat ons die riglyne sal kan gebruik in die kerk of tuis.
  Een-en-Twintig riglyne vir effektiewe gebed
  (Uit: ‘Gebed maak alles anders’ geskryf deur Bennie Mostert, Carpe Diem uitgewers)
  1. Bid volhardend (Luk.18:1).
  “Jesus het vir hulle ‘n gelykenis vertel om duidelik te maak dat ‘n mens altyd moet
  aanhou bid sonder om moedeloos te word.”
  2. Bid met vrymoedigheid (Heb.4:16, OV).
  “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons
  barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.”
  3. Weerstaan die duiwel (Jak.4:7).
  “Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug.”
  4. Laat God werk (Ps.37:5).
  “Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom – Hy sal sorg.”
  5. Bid spesifiek (Fil.4:6).
  “Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God
  bekend”
  6. Bid in Jesus se Naam (Joh.14:13-14).
  “Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik
  kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal ek dit doen.”
  7. Bid met geloof (Mark.11:22-24).
  “Julle moet geloof in God hê! Dit verseker Ek julle – elkeen wat vir hierdie berg sê: “Lig
  jou op en val in die see,” en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê,
  gebeur, vir hom sal dit gebeur … Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al
  ontvang het, en dit sal vir julle so wees.
  8. Bid volgens God se beloftes (2 Kor.1:20, OV).
  “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen,
  tot heerlikheid van God deur ons.”
  9. Moenie vir God voorskryf nie (Jes.55:8-9).
  “My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here;
  soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my
  gedagtes bo julle gedagtes.”
  10. God is almagtig (Ef 1:19-21).
  “Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit
  die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: hoog bo alle bose
  magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie
  bedeling nie maar ook in die bedeling wat kom.”
  11. Bid volgens God se wil (1 Joh.5:14-15).
  “En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons
  enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons
  iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra.”
  12. Bid met verwagting (Jer.33:3).
  “Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge
  waarvan jy nie weet nie.”
  13. Loof en dank God vir antwoorde (Ps.100).
  “Kom voor die Here met gejubel… Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met
  lofsange, dank Hom, prys sy Naam…”
  14. Gehoorsaam God, leef heilig (1 Joh.3:21-22).
  “Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te
  gaan; en wat ons vra, kry ons van Hom omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat
  Hy goed vind.”
  15. Bely en breek met alle bewuste, onbelyde sonde (Spr.28:9; 28:13).
  “As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here ‘n afsku hê van so ‘n
  man se gebed … Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy
  sonde bely en daarvan afsien (laat staan-OV), sal genade ontvang.
  16. Bid vurig en ernstig (Jak.5:16, OV).
  “Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.”
  17. Bid vanuit jou gesagsposisie in Christus (Ef.2:6, OV).
  ” … en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus.”
  18. Deurweek jou gebede met lofprysing en aanbidding (Rom.11:33-36). “O diepte van
  die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe
  onnaspeurlik sy weë! Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad? Wie
  bewys hom ‘n guns dat Hy verplig is om iets terug te doen? Uit Hom en deur Hom en tot
  Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid! Amen. ”
  19. Wag op die Here tot Hy antwoord (Jes.40:31,OV; Ps.145:15, OV).
  “Die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende;
  hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.”
  “Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul spys op die regte tyd.”
  20. Wees eerlik met God in jou gebede, moenie dinge vir Hom probeer wegsteek of
  verdraai nie (Ps.139:23-24).
  “Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of
  ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!”
  21. Bid en gee jou dankoffers (Mal.3:10; Fil.4:18-19).
  “Bring die hele tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan
  wees, en toets My hierin, sê die Here die almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van
  hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie.

  Like

 4. Martin Geustyn
  15/10/2008 om 12:26

  Kom ons begin `n 24/7 gebeds aksie, waar daar een van ons (of meer) vir `n uur lank elke uur in gebed is. Ons sit ons name op `n rooster sodat almal weet wie aan diens is. Alle gebeds versoeke kan deur middel van e-pos of sms gestuur word. Ons kan dan ook een maal `n week (of maand) vergader en daardeur bepaal of en hoe ons moet verander. (Die Here sal ons stuur) Ons kan ook een of meer persone daarstel vir die doel waar terug voering nodig is. Ek glo dat ons op die wyse ons gemeente en land aan die Here kan opdra en dat die Here waarlik groot dinge sal doen vir ons.

  Like

 5. Martin Geustyn
  16/10/2008 om 14:25

  Voordele van nag en dag gebed
  1) ‘n 24-7 Gebedswaak sal gemeentes help om die opdrag uit te voer om ‘n
  huis van gebed vir die nasies te wees (Jes.56:7). 24-7 Gebedswake is een
  manier waarop gemeentes geestelike verantwoordelikheid kan neem om as
  wagters op die mure te staan vir gemeentes, gemeenskappe, die land en die
  nasies.
  2) 24-Uur lofprysing, aanbidding en intersessie bewerkstellig by intersessors ‘n
  nuwe en dieper dimensie in hul verhouding met God.
  3) 24-Uur gebedswake fokus op die insameling van die oes.
  4) Ons kan in gebedswake bid vir ons persoonlike behoeftes en die behoeftes
  van ons gemeenskap.
  5) Nag en dag gebedswake help ons om te volhard in gebed en om
  aanhoudend te bid soos wat die Woord ons beveel.
  6) 24-Uur gebedswake bevorder eenheid tussen gelowiges omdat hulle op
  dieselfde sake fokus en saam daaroor bid. Dit bring ook eenheid in
  gemeentes en eenheid oor die grense van verskillende denominasies.
  7) Dit help intersessors en gebedsgroepe om te verstaan dat hulle ‘n
  verantwoordelikheid het en dit versterk hulle om te weet dat hulle nie alleen
  bid nie.
  8) Die geskiedenis het getoon dat gebed ‘n groot impak op gemeenskappe en
  op die wêreld gehad het.

  Like

 1. No trackbacks yet.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: